Polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego przez
Teleinspiro Sp. z o.o.
 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie dokonywania zakupów towarów i usług za pośrednictwem 
sklepu internetowego, sposób wykorzystywania i przetwarzania danych, ich chronienia oraz jakich decyzji mogą Państwo 
dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. 

Naszym klientom gwarantujemy że wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia 
przetwarzanych przez nas danych. Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone środki techniczne i organizacyjne zastosowane 
w celu zabezpieczenia danych osobowych poprzez regularne dokonywanie audytów bezpieczeństwa, testowanie wdrożonych zabezpieczeń 
i bieżące nadzorowanie procesów przetwarzania danych przez Inspektora Ochrony Danych. W naszych działaniach kierujemy się 
Normami Międzynarodowymi m.in. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005. 
 

1.      Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem sklepu jest Teleinspiro Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 65A 85-825 Bydgoszcz NIP: 9671441090, KRS 0000870556 

2.      Kontakt z Administratorem:
-       Elektronicznie: admin@teleinspiro.com
-       Listownie Teleinspiro Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65A 85-825 Bydgoszcz
-       Telefonicznie: +48 525 065 019 

3.      Inspektor Ochrony Danych 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. 
Kontakt: rodo@teleinspiro.com - Sebastian Kopacki

Do Inspektora należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Teleinspiro Sp. z o.o., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

4.      Cele i podstawy prawne przetwarzania
a)      Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o produkt lub usługę. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
b)     Przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
c)      Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
d)     Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F).
e)     Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
f)       Wysyłanie wiadomości o treści handlowej, na adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. A). 

 

5.      Jakie dane przetwarzamy za pośrednictwem sklepu internetowego
a)      Dane kontaktowe i teleadresowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail.
b)     Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.
c)      Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności. 

 

6.      Okres przechowywania danych 

Przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach. I tak:
a)      w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzamy dane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
b)     w celu obrony przed roszczeniami – przetwarzamy dane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;
c)      w celu rozpatrywania reklamacji – przetwarzamy dane przez 24 miesiące od momentu sprzedaży towaru/ wykonania usługi;
d)     dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

7.      Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a)      Podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora;
b)     Podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne;
c)      Dostawcy płatności elektronicznych;
d)     Bank prowadzący rachunek Administratora;
e)     Partnerzy biznesowi – podwykonawcy Teleinspiro Sp. z o.o. z którymi łączą nas umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
f)       Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora;
g)      Podmiot świadczący usługi wysyłki Newslettera w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o treści handlowej. 

 

8.      Prawa osób, których dane dotycząOsoby, których dane są przetwarzane przez Teleinspiro Sp. z o.o. mogą skorzystać prawa do:
-       Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
-       Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
-       Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane jeżeli:
a)      Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
b)     Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c)      Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
d)     Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
e)     Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
-       Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
-       Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
-       Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na rodo@teleinspiro.pl
-       Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-192 Warszawa, 

W przypadku żądania realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: rodo@teleinspiro.pl 

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności, 
aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe 
lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków. 

9.      Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych 

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów 
oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:
-       Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-       Przetwarzane zgodnie z prawem;
-       Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
-       regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych;
-       powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. 

 

10.  Informacja o konieczności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu towarów lub usług. 

11.  Odnośniki do innych stron www 

W naszym sklepie znajdą Państwo odnośniki do innych stron i sklepów www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony danych i prywatności na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu prowadzonego przez Teleinspiro Sp. z o.o. 

12.  Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator sklepu www nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze Sklepu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.